CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

Tuesday, February 22, 2011

BILA LELAKI KEHILANGAN TULANG RUSUK


Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh

WANITA: Siapa yang paling kamucintai di duniaini?
LELAKI: Kamu!!!
WANITA: Menurutkamu, sayainisiapa?
LELAKI: (Berfikirsejenak, lalumenatap WANITA denganpasti) Kamu, tulang
rusukku.
Kerana Allah melihatbahawa Adam kesepian. Saat Adam sedanglenatidur,
Allah mengambilrusuk Adam danmenciptakanHawa. Semua LELAKI mencaritulang
rusuknya yang hilangdansaatmenemukanwanitauntuknya, tidaklagi merasakan sakit dihatinya.


Setelahberkahwin, pasanganitumengalamimasa yang indahdanmanisuntuk
sementara. Setelahitu, pasanganmudainimulaitenggelamdalamkesibukan
masing-masingdankelelahanhidup yang ada. Hidupmerekamenjadi
membosankan.

Kenyataanhidup yang kejammembuatmerekamulaimenyisihkanimpiandan
cintasatusama lain.
Merekamulaibertengkardanpertengkaranitumulai
menjadisemakinpanas. Padasuatuharipadaakhirsebuahpertengkaran WANITA
larikeluarrumah. Saattiba di seberangjalan, diaberteriak "Kamutidak
cintakansayalagi!!!".


LELAKI sangatmembenciketidakdewasaan WANITA dansecaraspontanjuga
berteriak "Sayamenyesaliperkahwinanini! Kamuternyatabukantulangrusukku!!!"
Tiba-tiba WANITA terdiam, danberdirikakuuntukbeberapasaat.

LELAKI menyesaliakanapa yang sudahdialafazkan, tetapiseperti air yang
telahtertumpahtidakmungkinuntukdicedukkembali. Denganberlinang air
mata, WANITA kembalikerumahdanmengambilbarang-barangnya, bertekaduntukberpisah. "Kalausayabukantulangrusukmu, biarkansayapergi
Biarkankitaberpisahdanmencaripasangansejatimasing-masing".

Lima tahunberlalu. LELAKI masihbelumlagiberkahwin, tetapiberusaha
mencarikhabarakankehidupan WANITA.
WANITA pernahkeluarnegeritetapi
sudahkembali. Diapernahberkahwindenganseorangasingdanbercerai.

LELAKI agakkecewabilamengetahui WANITA tidakmenunggu, sepertinya.
Dan di tengahmalam yang sunyi, diameminumkopinyadanmerasakansakit di
hatinya. Tetapi LELAKI tidaksanggupmengakuibahawadiamerindukan WANITA.


Suatuhari, mereka akhirnya  bertemu kembali. Di airport, tempat di mana
banyakterjadipertemuandanperpisahan, merekadipisahkanhanyaolehsebuah
dindingpembatas.

LELAKI: Apakhabar?
WANITA: Baik... Kamusudahmenemuitulangrusukmu yang hilang?
LELAKI: Belum.
WANITA: Sayaakanterbangke New York denganpenerbanganberikut.
Sayaakankembali 2 minggulagi. Telefonsayakalaukamuberkesempatan. Kamutahu
nomborteleponsayakan ? Tidakada yang berubah.
WANITA tersenyummanis, berlalu di hujunglafaz "Selamattinggal.."

Satuminggukemudian, LELAKI menerimakhabar WANITA adalahsalahseorang
korbanMenara WTC. Malamitu, sekalilagi, LELAKI menegukkopinyadan
kembalimerasakansakitdihatinya.

Akhirnyadiasedarbahwasakitituadalahkerana WANITA, tulangrusuknyasendiri yang telahdenganbodohnyadiapatahkan.

*Kita menempiaskan 99% kemarahanwalaukepada orang yang paling kitacintai.
Dan akibatnyaadalahpenyesalan. Seringkalipenyesalanitudatangdikemudiannya, akibatnyasetelahkitamenyedarikesalahankita, semuasudahterlambat...*


*Keranaitu, **jagalahdansayangilah orang yang dicintaidengansepenuh
hati.**.. Sebelummengucapkansesuatuberfikirlahdahulu, apakah kata-kata
yang kauucapkanakanmenyakiti orang yang dicintai?


Kira merasakan*menyakitinya, sebaiknyajanganpernahdilafazkan. Kerana semakin besar risiko untuk kehilangan orang yang dicintai.*

*Jadiberfikirlah, apakah kata-kata yang akandilafazkansebandingdengan akibat yang akanditerima?? *


semogabermanfa'atOleh:AdminMuslimahsholehahAndhika Al-BanjariMtp
 

0 comments: